Сертифицирана система за управление

Сертификати

ISO 9001:2015

Сертифицирана система за управление на качеството.     Международният стандарт ISO 9001:2015 определя изискванията за система за управление на качеството, когато една организация трябва да докаже своята способност постоянно да...

ISO 14001:2015

Сертифицирана система за управление на околната среда. Международният стандарт ISO 14001:2015 посочва изискванията на система за управление по околна среда, които организацията може да използва за повишаване на резултатността си спрямо...

BS OHSAS 18001:2007

Сертифицирана система за управление на здравето и безопасноста при работа. Международно прилаганият британски стандарт BS OHSAS 18001:2007 посочва изискванията на система за управление на здравето и безопасноста при работа....

ЕВРОПЕЙСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ ЗА ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА

Европейското техническо одобрение (ETA) , за даден строителен продукт, е положителна техническа оценка на годността му за определена употреба. Тя се издава въз основа на съответствието на този продукт с шестте съществени изисквания, както е посочено в...